సేంద్రీయ వ్యవసాయంలొ సాధారణ సందేహాలు

  1. సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ఏమని నిర్వచించవచ్చు?

ప్రకృతిలొ ఏదైనా అసమతుల్యత తీసుకరాకుండ మానవుడు తన అవసరాలను, ఆహారన్ని పొందె విధానమే సేంద్రీయ వ్యవసాయం.